Σύμβουλοι σας, σε κάθε σας βήμα

Με την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο και με την δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών και διαφορετικών λύσεων και τεχνολογιών που η εταιρία μας έχει εξασφαλίσει, είμαστε στην διάθεση σας να σας συμβουλέψουμε και να σας καθοδηγήσουμε στην αποτελεσματική προστασία του δικτύου σας ώστε να μπορέσετε να προσφέρετε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, είτε αυτό είναι τόπος διαμονής, άσκησης ή ανάρρωσης.


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το πρώτο βήμα είναι μια πλήρης και σαφής εκτίμηση του κινδύνου. Μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται τα εξής:

1. Πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των βακτηριδίων (π.χ. θερμοκρασίες 20℃-45℃);
2. Υπάρχουν “τυφλά” ή αδιέξοδα σημεία στο δίκτυο (π.χ. δίκτυο που οδηγεί σε συσκευή που δε χρησιμοποιείται ή κάποιος παλαιός βρόγχος);
3. Βρύσες ή ντουζ που δεν χρησιμοποιούνται συχνά;
4. Υπάρχουν ιζήματα, σκουριά, βιοφίλμ στο δίκτυο;
5. Υπάρχουν εργαζόμενοι, ένοικοι, επισκέπτες ή άλλοι, ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην λοίμωξη, όπως ηλικιωμένοι ή  ασθενείς;

Εφόσον απαντήσατε θετικά σε κάποιο από αυτά, τότε…:

Απαιτούνται δράσεις με εφαρμογή πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν και μέθοδο απολύμανσης του συστήματος
Εξασφάλιση απουσίας στάσιμου νερού (αφαίρεση άχρηστων σωλήνων, μηχανικό “ξέπλυμα” βρυσών & ντουζ σε κλειστά δωμάτια

Δεξαμενές κλειστές-καλυμμένες, καθαρές, χωρίς ιζήματα και σκουπίδια

Μονωμένες σωληνώσεις

Σωστή θερμοκρασία στα δοχεία αποθήκευσης του Ζεστού Νερού Χρήσης

Συμβουλευτική του προσωπικού συντήρησης του συστήματος για τους κινδύνους και την ελαχιστοποίηση τους

Συμβουλευτική των «ενοίκων» για τους κινδύνους, τα μέτρα ελέγχου και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να παίρνουν, π.χ. μηχανικό ξέπλυμα των ντους πριν τη χρήση τους, αν έχουν μείνει καιρό αχρησιμοποίητα

Εκτίμηση άλλων κινδύνων που είναι ενδεχόμενο να προκύψουν από την επιλογή διαφόρων μέτρων ελέγχου, π.χ. εγκαύματα από το πολύ ζεστό νερό, χημικοί κίνδυνοι από τα βιοκτόνα

Αστοχίες του πρωτοκόλλου (εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη Λεγεωνέλλα)

Ακατάλληλο πρωτόκολλο δειγματοληψίας (π.χ. πάντα ίδιο σημείο)

Απουσία τεκμηρίωσης του πρωτόκολλου εκτίμησης κινδύνου (δικαστικές διώξεις…)

Ανεπαρκής καθαρισμός των κεφαλών του ντουζ των μπάνιων

Ντουζιέρες που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι ή κλειστά δωμάτια

Υγραντήρες γεμισμένοι με νερό βρύσης

Υγραντήρες οξυγόνου που έχουν πλυθεί με νερό βρύσης μεταξύ των διαδοχικών τους χρήσεων

Υπερβολικός αριθμός νιπτήρων

Γενικότερος κακός σχεδιασμός δικτύου

Ύπαρξη δεξαμενών, σπα, συντριβανιών και άλλων πιθανών εστιών μόλυνσης

ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196
115 21 – ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 210 64 22 278
φαξ: 210 64 54 002

Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγ. Αλκ. Βατόπουλος

Πληροφορίες: Δρ Ε.Ν. Βελονάκης

Όρια για ενέργειες μετά από εξέταση για Ετερότροφα
Βακτήρια / Λεγεωνέλλα για μικροβιολογική
παρακολούθηση των
Πύργων Ψύξης (Π.Ψ.)
1) Αν τα Ετερότροφα Βακτήρια (Ε.Β.) είναι <ή=10,000 και οι Λεγεωνέλλες <ή=1,000 τότε: Το σύστημα θεωρείται ότι είναι υπό έλεγχο.

2) Αν τα Ε.Β. είναι >10,000 και <100,000 και οι Λεγεωνέλλες >1,000 και <10,000 τότε: Tο πρόγραμμα λειτουργίας του /των Π.Ψ. πρέπει να αναθεωρηθεί.

Η μέτρηση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με ΑΜΕΣΗ επανάληψη της δειγματοληψίας.
Αν βρεθούν παρόμοιοι αριθμοί μικροβιακού φορτιού ξανά, θα πρέπει να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου και να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου, έτσι ώστε να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
3) Αν τα Ε.Β. είναι >100,000 και οι Λεγεωνέλλες >10,000 τότε: Το σύστημα θα πρέπει να επαναδειγματοληπτηθεί ΑΜΕΣΑ και μετά θα πρέπει να του γίνει χορήγηση shock κατάλληλης βιοκτόνου ουσίας, ως προληπτικό μέτρο θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του κινδύνου και τα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Όρια για ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε κτίρια, μετά από δειγματοληψία για Λεγεωνέλλα σε
Συστήματα Κυκλοφορίας ζεστού και κρύου Νερού (ΣΚζ-κΝ)
Αριθμός Λεγεωνελλών (cfu/litre)
1) Αν οι αποικίες είναι περισσότερες από 1,000 , αλλά λιγότερες από 10,000

Α Αν είναι θετικά μόνο ένα ή δύο από τα δείγματα, το/τα ΣΚζ-κΝ πρέπει να δειγματοληπτηθούν και πάλι. Αν επαναληφθεί η ίδια εικόνα από πλευράς αριθμού θετικών δειγμάτων, τότε πρέπει να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου και να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου έτσι ώστε να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Β Αν η πλειοψηφία των δειγμάτων είναι θετικά, το/τα ΣΚζ-κΝ μπορεί να θεωρηθεί ως αποικισμένο, αν και σε χαμηλό βαθμό, με Λεγεωνέλλα.

Πρέπει να εξετασθεί η απολύμανση του/των ΣΚζ-κΝ και πρέπει ΑΜΕΣΑ να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου και να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου, έτσι ώστε να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
2) Αν οι αποικίες είναι περισσότερες από 10,000
Το/τα ΣΚζ-κΝ πρέπει να δειγματοληπτηθούν και πάλι και να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου και να
επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου, έτσι ώστε να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να
γίνουν, συμπεριλαμβανόμενης της/των απολύμανσης/εων του/των ΣΚζ-κΝ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατα πόσον μια εστία θα προκαλέσει και μόλυνση, βασιζόμενοι αποκλειστικά στο πλήθος των βακτηριδίων που υπάρχουν στην αποικία. Η πιθανότητα αυτή η εστία να προκαλέσει τελικά μόλυνση εξαρτάται φυσικά από το φορτίο των βακτηριδίων αλλά και απο το πόσο αποτελεσματικά μπορεί να κατανεμηθεί, τον τρόπο και ρυθμό με τον οποίο πολλαπλασιάζεται και την ικανότητα του να δημιουργήσει εκνέφωμα.
Διασπορά μέσω εκνεφώματος
Τα ντουζ συχνά έχουν απο λάθος ενοχοποιηθεί ως το μόνο μέσο με το οποίο μεταδίδεται η Λεγιονέλλα. (Woo, Goetz & Yu, 1992). Εν τούτης, ακροφύσια βρυσών, υγραντήρες, αναπνευστικές συσκευές και εκνεφωτήρες τα οποία έχουν πλρωθεί με νερό βρύσης ή απλά έχουν καθαριστεί με νερό βρύσης μπορούν να διασπείρουν την Λεγιονέλλα και έχουν σημειωθεί ως οι πηγλές μόλυνσης σε πολλές περιπτώσεις. (Arnow et al., 1982; Moiraghi et al., 1987; Brady, 1989; Mastro et al., 1991; Woo, Goetz & Yu, 1992). Έρευνες που γίνανε το 2002 (Albrechtsen) αποδείξανε ότι εστίες μόλυνσης αποτελούν ακόμη και τα καζανάκια στις τουαλέτες κατά την λειτουργία τους.
Όσον αφορά ξεσπάσματα σε μεγαλύτερη κλίμακα, αυτά συνδέονται κυρίως με πύργους ψύξεως, σπα, βιομηχανικό εξοπλισμό και εσωτερικά συντριβάνια (Heng et al., 1997; Den Boer et al., 2002; Greig et al., 2004).
Οι πύργοι ψύξεως αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα μια και υπάρχει έρευνα η οποία τους καθιστά υπεύθυνους για τουλάχιστον το 28% όλων των σποραδικών περιστατικών εκδήλωσης της Νόσου των Λεγεωναρίων (Bhopal, 1995).